O nás

Historie oddílu

Založení KTL Brno

V dubnu roku 1969 byl ustaven přípravný výbor k založení specializované tělovýchovné jednoty zaměřené na lyžování a turistiku všech druhů. Tato iniciativa vznikla z popudu turistů, lyžařů a kanoistů TJ Sokol Brno Žabovřesky. Činnost těchto složek byla v TJ Sokol Brno Žabovřesky okrajovou, protože dominantní postavení měla košíková, základní tělovýchova a fotbal. Tomu odpovídala i pozornost a finanční podpora. Ustavující schůze nové tělovýchovné jednoty s názvem TJ Klub turistů a lyžařů Brno se konala 24. září 1969 v závodním klubu „Justičního paláce“. Tehdy zvolený devítičlenný výbor vedl Ing. Dr. Zdeněk Lenhart. Nově vzniklá tělovýchovná jednota navazovala na tradice Klubu českých turistů Brno 1 a Lyžařského klubu Brno. Po svém předchůdci KČT Brno 1 jsme zdědili loděnici v Komíně „Káčata“. Ta se stala nejen základnou vodáckého oddílu, ale také sportovištěm pro všechny členy Klubu turistů a lyžařů Brno (KTL Brno) a širokou veřejnost. V době založení přešlo do nové tělovýchovné jednoty asi 350 členů. Sekretariát pro kontakty se členy a také pro jednání výboru byl zřízen v pronajatých prostorách na ulici Pekařské. Členská základna vzrostla v osmdesátých letech až na 1.500 členů.

Nově vzniklá tělovýchovná jednota zahrnovala tři základní odvětví sportovní činnosti: turistiku, vodáctví (kanoistiku), sjezdové lyžování.

Turistický oddíl

Základem turistického oddílu je Odbor turistiky KČT KTL. Tento odbor navázal v roce 1969 na bohatou činnost odboru turistiky TJ Sokol Žabovřesky a tuto činnost nebývalým způsobem rozšířil. Během několika let vzrostl počet členů odboru téměř na tisícovku a odbor organizoval akce všech forem turistiky. Byl průkopníkem dálkových pochodů, lyžařských přejezdů, náročné zimní a vysokohorské turistiky a outdoorového sportu mladých, sdružených v tzv. Chase. V několika turistických oddílech mládeže provozovali žáci a dorostenci celoroční systematickou činnost. V sedmdesátých a osmdesátých letech tvořil odbor turistiky KTL základ organizované turistiky v Brně, rozvíjel a podporoval progresivní formy turistiky pro všechny věkové kategorie. Devadesátá léta přinesla změnu vnějších podmínek pro organizovanou turistiku, které se odbor turistiky musel přizpůsobit. Dnes je těžiště činnosti v oblasti všestranné turistiky seniorů, kdy kvalitou a rozsahem akcí, přístupných i členům jiných odborů a neorganizované veřejnosti, patří odbor opět ke špičce. Současně kvalifikovaní lektoři a cvičitelé organizují cykloturistiku, vysokohorskou turistiku a orientační sport nejen pro vlastní členy, ale i v KČT prostřednictvím odborných školení. Pole působnosti v odboru je i pro značkaře cykloturistických tras a značených cest pro pěší turistiku. V rámci Turistického oddílu působí dva oddíly mládeže – Horolezčata a Ještěrky. Turistický oddíl je otevřen každému, kdo má zájem o tradiční i moderní formy turistiky.

Vodácký oddíl

Vodácký oddíl má základnu na loděnici v Komíně, Svratecká 449, která byla postavena v roce 1936 a je známá pod názvem „KÁČATA“ (odvozeno od zkratky KČT – Klub českých turistů). Historická stavba slouží po dodatečných úpravách dodnes a je největší vodáckou základnou v Brně. Od jejího založení se na loděnici koncentrovala závodní činnost. První rychlostní závody od postavení loděnice byly uskutečněny na trati Bystrc – Komín v roce 1936 a první slalom byl uspořádán cca 2 km nad loděnicí u zbořeného jezu v roce 1937. Činnost členů oddílu byla po dlouhá léta členěna do třech odvětví – rychlostní kanoistika na hladkých tratích, vodní slalom na divoké vodě a vodní turistika všech obtížností. V závodních činnostech dosáhli členové oddílu výrazných úspěchů. Nyní je činnost téměř výhradně směřována na vodní turistiku a vodácké soutěže. V roce 1996 byla postavena další budova, ve které je sociální zázemí, klubovna a turistická ubytovna. Následně byl původní areál rozšířen přikoupením sousedního pozemku.
Objekty a pozemek obhospodařuje a spravuje vodácký oddíl za účasti všech členů oddílu. Činnost vodáckého oddílu je směřována hlavně na výcvik mládeže. V oddílu mládeže je registrováno cca 45 členů včetně cvičitelů. V sezoně se pravidelně schází na loděnici, kde je pro výcvik potřebné materiální a technické vybavení a hlavně dostatek patřičně vyškolených cvičitelů, kteří kladou velký důraz na bezpečnost. V zimních měsících probíhá výcvik v pronajatém bazénu, kde je kladen největší důraz na nácvik eskymáckých obratů, potřebných při sjíždění divokých řek. Fyzická příprava je organizována také v pronajaté tělocvičně. Součástí loděnice je populární rekreační středisko pro veřejnost, vybavené třemi hřišti na plážový volejbal, dvěma klasickými hřišti na volejbal a nohejbal, stolním tenisem, prolézačkami a pískovištěm. K dispozici je také půjčovna lodí a šlapadel. V areálu je možné posezení u ohně a je možné použít stávající gril.

Lyžařský oddíl

O získání či vybudování své základny usilovali rovněž lyžaři již v rámci TJ Sokol Brno Žabovřesky, ale neuspěli při projednávání stavby lyžařského vleku na svahu „Nutrie“ za Nedvědicemi. V roce 1970 v rámci činnosti nově vzniklé TJ KTL Brno začala příprava a následně v roce 1971 i stavba lyžařského vleku v obci Vrtěříž u Štěpánova nad Svratkou v rámci akce tamějšího Místního národního výboru. Mimořádná brigádnická aktivita členů TJ KTL Brno a zejména členů lyžařského oddílu umožnila zahájit provoz lyžařského vleku již v lednu roku 1972. V roce 1973 byla pak dokončena základní obslužná chata včetně zázemí pro děti, což umožnilo organizování lyžařského výcviku a vznik veřejné lyžařské školy mládeže. Celá stavba byla po dokončení předána KTL Brno do vlastnictví. V souvislosti se společenskými změnami po roce 1989 a s postupnou změnou klimatu nám ale vrtěřížské středisko začalo čím dál méně vyhovovat. Sněhové podmínky v některých sezónách nám bohužel vůbec neumožnily středisko provozovat. Navíc se začaly zvyšovat nároky našich členů na kvalitu sjezdovek, vleků, atd. Naše amatérsky provozované středisko nemohlo konkurovat větším, profesionálně vedeným ski resortům. Po několika letech vášnivých interních diskuzí jsme se nakonec rozhodli v r. 2011 vrtěřížský areál prodat a najít novou základnu v Orlických horách. Uzavřela se tím dlouholetá historie naší Vrtěříže, ale věříme, že se tím odstartovala historie nová, která snad bude obdobně úspěšná a dlouholetá. Hledání vhodné nemovitosti, která by odpovídala našim potřebám a zároveň finančním možnostem nebylo vůbec jednoduché, ale na konec se nám to podařilo a v roce 2017 jsme zakoupili chalupu v obci Čenkovice v Orlických horách, kterou postupně zvelebujeme. Stalo se tak po 7 letech hledání a prověřování různých nabídek realitních kanceláří. Získali jsem objekt, který je v relativně dobrém technickém stavu a je dostatečně velký a má perspektivu pro další rozvoj.

Hlavní činností Lyžařského oddílu KTL Brno od počátku existence je nezávodní lyžování dětí a mládeže. Toto je specifikum, které nás odlišuje od většiny ostatních lyžařských oddílů v Brně. Naší snahou je naučit naše členy dobře sportovně lyžovat, aniž bychom kladli důraz na závodní činnost. Již od 70. let minulého století náš oddíl provozuje lyžařskou školu pro děti a mládež ve věku od 6 do 18 let. Od roku 2006 jsme rozšířili naše aktivity o výuku snowboardingu a v posledních letech také o výuku dospělých. Vzhledem k tomu, že po celou dobu existence našeho oddílu každou sezónu provozujeme 3-4 autobusy (tj. cca 120-160 účastníků), můžeme odhadnout, že za 50 let naší existence prošlo oddílem více než 1500 členů (za předpokladu, že člen zůstává průměrně v oddílu cca 4 roky). V tomto období v oddílu pracovala více než stovka cvičitelů lyžování či snowboardingu, většinou absolventů naší lyžařské školy. Z tohoto hlediska patříme k největším lyžařským oddílům v Brně i v ČR.

Současný stav KTL Brno

V roce 2012 jsme projednali a schválili nové Stanovy KTL Brno a jsme organizováni následujícím způsobem stále stejně jako při založení, tj. ve třech oddílech – turistickém, lyžařském a vodáckém. Každý oddíl má z řad svých členů zvolen výbor v čele s předsedou oddílu. Kromě toho má každý oddíl své tři zástupce ve výboru KTL Brno a z něj jsou voleni tři statutární zástupci: předseda, místopředseda a tajemník. Výbor KTL Brno má v rámci klubu koordinační funkci a dále vně zastupuje KTL Brno. Proběhl také přesun našeho sídla z Údolní na Svrateckou 449 do našeho areálu Káčata.

Výbor KTL Brno
V Brně dne 18. 9. 2013